Voorwaarden


De sites van Suiker Unie (onderdeel van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A.) zijn uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enige uitleg of advies op de Suiker Unie websites, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de Suiker Unie websites met zorgvuldigheid worden samengesteld en Suiker Unie streeft naar volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Suiker Unie geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist en/of volledig is en/of blijft.

Bezoekers van de websites van Suiker Unie kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie op de websites. Suiker Unie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enige schade en/of kosten die direct of indirect ontstaan als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de websites dan wel door Suiker Unie op de websites gepubliceerde informatie. Niets van de op de websites gepubliceerde gegevens mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Suiker Unie.

Alle informatie, foto`s, merken, tekeningen etc. zijn eigendom van dan wel gelicenseerd aan Suiker Unie en zullen dit te allen tijde blijven. Het is niet toegestaan hyperlinks aan te brengen naar de Suiker Unie websites, hetzelfde geldt voor deeplinks, links naar bepaalde onderdelen van de Suiker Unie websites, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Suiker Unie. Suiker Unie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s van derden en sluit iedere aansprakelijk uit voor de inhoud van de pagina`s van derden.

Hoewel Suiker Unie ernaar streeft dat haar websites continu toegankelijk zijn, sluit Suiker Unie iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar websites om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar zijn. De websites kunnen tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

De persoonlijke gegevens die u op de website invult worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op vacatures en informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. De websites van Suiker Unie bevatten links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy-regels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.

Nederlands recht is van toepassing op gebruik van de Suiker Unie websites en bij eventuele geschillen voortvloeiend uit dat gebruik zal de bevoegde rechter te Breda bij uitsluiting bevoegd zijn daarvan kennis te nemen.

Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de websites van Suiker Unie wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde en deze te hebben geaccepteerd.